Els dimarts de 12 a 13h els mestres s’agrupen per comissions i grups de treball, que treballen entorn a un projecte o tema d’interès en la nostra escola.


Les Comissions que es duen a terme en la nostra escola són les següents:

  • Comissió de Biblioteca: Coordinen que la biblioteca sigui un espai d'aprenentatge on es troben recursos per donar resposta a les necessitats curriculars i recursos educatius per l'adquisició de la lectura i de coneixements. També s’encarreguen de catalogar els llibres, comprar-ne de nous i preparar l’espai de la biblioteca del nostre centre.
  • Comissió d'Àmbit digital: Coordinen la integració de les TAC en les programacions del professorat, en la pràctica educativa i en l'avaluació de l'alumnat, actualitzen la pàgina web de l'escola i la del Facebook.
  • Comissió AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres): Les mestres d'aquesta comissió duen a terme el Pla Experimental de Llengües Estrangeres. Dissenyen els projectes d'Arts & Crafts i Science, programen les sessions, preparen el material i el vocabulari que s'anirà treballen amb els alumnes.
  • Comissió LIC: Gestionen metodologies i estratègies d'immersió lingüista per a l'adquisició de la llengua a l'alumnat nouvingut.

 

  • Comissió d'Atenció a la diversitat: És l'espai en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat de l'alumnat, es fa el seguiment d'aquestes mesures, es revisen i es promouen canvis per millorar els resultats, l'acollida i l'èxit de l'alumnat.

 

  • Comissió de Riscos Laborals: Coordina les actuacions de seguretat i salut del centre.