El currículum de l'educació primària implica una continuïtat en el plantejament educatiu d'aquesta etapa, però a la vegada presenta les competències bàsiques com a eix central del currículum de tot l'ensenyament obligatori.

A l'educació primària, el currículum centrat en les competències bàsiques pretén aconseguir en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, el fet de partir de les competències afavoreix que l'alumnat, posi en relació els diversos tipus de continguts i els utilitzi de manera efectiva en diferents situacions i contextos. I, en tercer lloc, les competències orienten el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d'avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l'alumnat i, en general, donant una pauta per a les distintes decisions relatives al procés d'ensenyament i aprenentatge.

En el desplegament del currículum es consideren especialment rellevants els aspectes següents:

  • El desenvolupament de la igualtat de drets i d'oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la coresponsabilitat i la independència personal.
  • El desenvolupament de la llengua oral.
  • L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
  • El desenvolupament de la lectura.
  • El desenvolupament de competències matemàtiques.
  • La potenciació de les llengües estrangeres.

A cada cicle de l'educació primària, es realitzarà, com a mínim, un treball o projecte  interdisciplinari de caire competencial, sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees. Aquest curs el treball interdisciplinari que es duu a terme a la nostra escola és el Teatre.