El currículum del cicle de parvulari presenta una estructuració del desenvolupament de les capacitats que ha d'assolir l'alumnat organitzant-les en quatre eixos: aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma; aprendre a pensar i a comunicar; aprendre a descobrir i a tenir iniciativa; i aprendre a conviure i habitar el món. Aquests quatre eixos tenen continuïtat a l'educació primària mitjançant les competències bàsiques.

En el currículum les finalitats de l'etapa es concreten en les capacitats que ha d'assolir l'alumnat. Més enllà de l'adquisició de determinats coneixements i habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d'utilitzar aquests coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diferents.

Per aconseguir l'assoliment de les capacitats, cal que la intervenció dels mestres sigui eminentment activa i que s'orienti a estimular experiències i potenciar els processos maduratius, amb els recursos que siguin més precisos i en concordança amb els nivells evolutius respectius i el context sociocultural dels infants.

L’acció educativa respectarà els principis bàsics següents:

  • Tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.
  • Adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges.
  • Seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que els nens i les nenes aprenguin.
  • Potenciar que l’activitat de classe discorri en les millors condicions possibles perquè cada alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que se sap, per plantejar els dubtes, per reelaborar el coneixement; i per actuar amb autonomia i responsabilitat.
  • Posar els mitjans necessaris perquè cada infant se senti atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació.

En el desplegament del currículum es consideren especialment rellevants els aspectes següents:

  • El desenvolupament d’hàbits bàsics d'autonomia.
  • El desenvolupament emocional i afectiu.
  • El desenvolupament de la capacitat d'aprendre amb els altres i a través dels altres.
  • El desenvolupament de l'expressió i la comunicació amb diferents llenguatges, especialment el llenguatge oral.
  • El desenvolupament de pautes de convivència i col·laboració amb el grup.