• Agrupament de deficients auditius

  • Educació especial

 

Agrupament de deficients auditius

Des del curs 2004-2005 es duu a terme aquest projecte.

Es tracta d’acollir alumnes del Centre de Recursos Educatius de Deficients Auditius de Girona (CREDAG). Amb aquest projecte s’aconsegueixen una sèrie d’objectius:

  • Integrar els alumnes amb dèficit auditiu en un entorn normalitzat.
  • Implicar a l’escola en un projecte d’integració tant a nivell de claustre com de Projecte Curricular de Centre (PCC)
  • Millorar l’autoconcepte: identificació de l’alumne sord amb els seus similars. Autoestima més alta, més acceptació de la sordesa...

Amb aquest projecte disposem d’uns recursos humans i materials que ens permeten dur a terme aquest projecte. Es disposa de tres MALL mestres d’audició i llenguatge i una mestra d’Unitat d’Audició i Llenguatge. També disposem d’una aula USEE amb una important dotació informàtica.

Educació especial

L'equip de  mestres d'Educació Especial de l'escola té una formació específica amb l'objectiu de portar el seguiment i l'atenció als alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Ofereixen ajuda i assessorament als mestres i als pares i col·laboren amb la promoció de la renovació pedagògica del centre.