És una manera d'aprofitar la seva capacitat lúdica per abordar els diferents aprenentatges, ja que la majoria dels materials acostumen a ser engrescadors i el motiven a treballar.

L’aula està dividida en diferents racons: racons de treball i racons de joc.

  • Racó de Llengua

  • Racó de Matemàtiques

  • Racó de Plàstica

  • Racó d’experimentació

  • Racó de joc simbòlic

Cada racó de treball té tot el que el nen/a necessita per aconseguir els objectius programats. Està organitzat i preparat de tal manera que, tant l’elecció dels materials com la seva distribució en l’espai signifiquen un estímul positiu envers el treball que han de realitzar els alumnes.

A cada racó hi ha entre 6 i 7 nens/es. Organitzats així en grups reduïts aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. A part de potenciar la seva iniciativa i el seu sentit de la responsabilitat. El nen/a té moltes activitats o exercicis per escollir i d’aquesta forma s’assegura que la tria que fa d’un o d’altre respon als seus interessos.

Les mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d’un període de temps (setmana, quinzena..) per tots els racons de treball.