El nostre objectiu:

Contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Educació Infantil

El desenvolupament de les capacitats és el resultat del que s’aprèn. Així, doncs, al llarg de l’etapa de l’educació infantil els nens i les nenes van desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

 1. Aprendre a ser i a actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 2. Aprendre a pensar i a comunicar.
 3. Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
 4. Aprendre a conviure i a habitar el món.

L’educació infantil afavorirà el desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació, que ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa d’educació primària amb l’adquisició de les competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació obligatòria.

 • Treball de rutines diàries i hàbits
 • Treball per racons: a les aules hi ha diferents espais amb un material específic, on treballen de manera individual, agrupats en parelles o petit grup de manera autònoma, tot realitzant diferents activitats que poden ser proposades o no.
 • Treball per tallers: fent petits grups amb nens de diferents classes del mateix nivell (o de diferent nivell) per fer activitats d’experimentació, de manipulació i de plàstica.
 • Treball per projectes: a partir dels seus interessos i coneixements, busquen informacions sobre un tema (normalment el nom de la classe). El resultat d’aquest procés de treball queda recollit en un àlbum
 • Col·laboració de mares i pares

Educació Primària

A Primària es segueix la línia metodològica de l’ Educació Infantil evolucionant paral·lelament amb les característiques pròpies de l’ edat dels infants.

 • Aprenentatge interdisciplinar a partir de les competències bàsiques.
 • Seguiment de la metodologia constructivista. Els alumnes han d’adquirir nous aprenentatges partint dels previs i anar construint i modificant els esquemes de coneixement amb els nous aprenentatges.
 • Aprenentatge comprensiu i funcional, no només ha de saber com es fan les coses sinó per què, amb situacions on pugui posar en marxa allò que ja sap i saber donar raons.
 • Potenciem que l’alumne sigui el protagonista del procés (manipulació, experimentació, abstracció)
 • Motivació amb activitats properes, interessants, engrescadores i adequades al nivell del nostre alumnat, contemplant activitats de reforç, ampliació, avaluació...
 • Utilització de mètodes i estratègies per atendre la diversitat de ritmes d’aprenentatge el millor possible.
 • Treball amb diferents tipus d’agrupaments (individual, gran grup, petit grup). És molt positiu treballar en grups flexibles ja que s’estableix un diàleg molt més proper entre alumnes, comparteixen punts de vista... i el mestre pot atendre millor a la diversitat.
 • L’aula és un lloc de convivència on el clima és positiu, respectuós i acollidor.
 • Donar pautes per a despertar la creativitat, curiositat i una bona actitud davant de les diferents àrees.
 • Utilització de diferents fonts d’informació i tenint en compte les noves tecnologies: pissarres digitals a les aules, ordinadors, Internet ... aportant nous estímuls per a l’aprenentatge a l’aula.