El claustre de mestres de la nostra escola defensem el diàleg pacífic i els drets fonamentals de les persones, pobles i institucions. 

És per això que firmem el següent "Manifest a favor de la democràcia":

 

El Claustre de mestres de l’Escola Taialà, davant la situació que s'està vivint actualment a Catalunya, manifestem que estem a favor del diàleg pacífic i del respecte als drets fonamentals de les persones, dels pobles i de les seves institucions.  Entenem que el dret a expressar el que sent i el que vol el poble de Catalunya és un principi fonamental i una necessitat en un país que volem democràtic.

 

Des de l’Escola, la nostra pràctica educativa es basa i fonamenta en el diàleg, en el respecte a les opinions dels alumnes, dels mestres i de les famílies, afavorint un clima de bona convivència.

 

Claustre de mestres de l’Escola Taialà

 Girona, a 29 de setembre de 2017