GRUPS FLEXIBLES DE MATEMÀTIQUES

Els grups flexibles és un tipus de metodologia i alhora organització que trenca l'estructura de grup-classe durant les hores destinades a matemàtiques i la composició d'aquest nou grup d'alumnat serà canviant d'acord amb l'assoliment dels continguts establerts. 

Cada nivell compta amb cinc grups amb ritmes d'aprenentatge diferents: ritme d'aprenentatge ràpid, bastant ràpid, normal, lent i educació especial.

Franja horària dels agrupaments flexibles: Sempre es faran pel matí i procurant que els cursos amb alumnes més petits ho facin a les primeres hores.

Característiques específiques:

  • Respecte a l'agrupament grup-classe i en relació al tractament de la diversitat, es caracteritza per ser grups d'alumnes més reduïts, que eliminen, en gran part, l'heterogeneïtat del grup-classe.
  • Ofereixen més oportunitats d'atenció personal a l'alumne i augmenten la satisfacció del mestre, ja que el treball s'ajusta més a les seves possibilitats d'acció i pot realitzar millor un treball docent.
  • S'estableix una relació afectiva de més proximitat a l'alumne, augmenta el coneixement entre mestre i alumne, repercutint en una millora qualitativa indirecta en els resultats.
  • Permet que els alumnes del nivell es coneguin i treballin conjuntament. Així trenquem amb la idea de treballar només amb el grup classe amb el qual pertanyen.